Season's Greetings!

Thank you for a great year! AIPPI Sweden is the fastest growing Swedish IP association! It wouldn’t be possible without our great members and the efforts of the Board, Working groups and other functionaries.

AIPPI Sweden’s board

AIPPI Sweden’s board

AIPPI Sweden welcomes new board members

With the start of the new working year, we are honoured to welcome new board members to AIPPI Sweden. Each individual brings valuable experience and expertise as well as a passion for our organization. The board consists of Sanna Wolk (president), Kristian Fredriksson, Malin van Odijk, Eva Blum, Christian Nilsson, Sofia Vass and new members David Leffler, Bodil Ehlers, Hao Li and Oscar Björkman Possne.

AIPPI Sweden's nominating committee consist of Wendela Hårdemark (chair), Malin Allard and Håkan Sjöström. Hans Eriksson and Isak Åberg are accountants. Emelie Fyhrqvist and Anna Tarring are event coordinators, and Kacper Szkalej is the webmaster.

AIPPI Board 2018

AIPPI Board 2018

Arbeta med AIPPI Study Questions 2018

AIPPI:s arbetsprogram inför Kongressen 2018 som hålls i Cancun, Mexico den 23–26 september är nu klart. Arbetet är uppdelat på fyra frågor och avser nedanstående ämnen:

  • Conflicting applications

  • Registrability of 3D trademarks

  • Partial designs

  • Joint liability of IP infringement

Arbetet ska utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur svenska AIPPI-gruppen anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet i Cancun.

CANCUN-logo-inline.png


Anmäl ditt intresse att delta i en arbetsgrupp, vara rapportör eller medrapportör senast den 5 februari till klubbmästare Annie Kabala på annie.kabala@lindahl.se

Du behöver inte vara AIPPI-medlem för att vara med i grupparbetet, men däremot om du vill vara rapportör eller medrapportör. Rapportören och medrapportören företräder den svenska gruppen i frågans arbetsgrupp (Working Committee Meeting) i Cancun.

AIPPI-gruppens önskan är att uppnå rapportgrupper med representation från alla delar av branschen (industrin, ombudskåren, akademien, myndigheter etc). På det sättet får rapporten den bredd som krävs för att den ska tjäna som ett bra underlag till en framtida resolution, nätverket inom gruppen blir starkt och arbetsbördan för respektive deltagare blir rimlig. Grupparbetet erbjuder samtidigt personlig kunskapsutveckling för gruppdeltagarna eftersom rapportgruppernas sammansättning ger tillfälle till ingående diskussioner på gruppens tema med företrädare för olika delar av den svenska IP-professionen. 

Om du har en kollega eller bekant som kan vara intresserad av dessa frågor – men som inte är medlem i AIPPI och därför inte får detta utskick – är du välkommen att vidarebefordra inbjudan!

Mingla med AIPPI den 15 jan 2018

Vi ser gärna att du engagerar dig i AIPPI!

Johan Gerhardsson och Annie Kabala är två av AIPPI:s unga medlemmar. De arbetar på olika sätt i AIPPI. Vi ser gärna att fler är med i AIPPI-arbetet! Om du vill veta mer om oss, är du varmt välkommen till mingel hos Mannheimer Swartling den 15 januari 2018 kl 17.00–19.00.

Under kvällen träffar du medlemmar från AIPPI Sveriges fokusgrupper och föreningens ledning. Vi berättar om vårt arbete, om de svenska fokusgrupperna, de internationella arbetsgrupperna, om remissarbete, studiefrågor, rapporter, m.m.

Anmälan görs till klubbmästare Annie Kabala

Johan Gerhardsson och Annie Kabala

Johan Gerhardsson och Annie Kabala


Information om medlemskap

Medlemsavgiften i AIPPI är CHF 190 (1 650 kr).

Men halv medlemsavgift, alltså CHF 90 (825 kr), gäller:

  1. Under de första 2 åren,

  2. Om du är under 36 år, eller

  3. Om du är akademiker, domare eller patentverksanställd.

Vill du bli medlem i AIPPI, gör du en anmälan på internationella AIPPIs webbsida. På samma sida ändrar du dina medlemsuppgifter, t.ex. när du byter arbetsplats.

Gott slut, gott nytt år och god fortsättning önskar AIPPI Sverige!

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande. Sammanfattning AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen.

Remissvaret har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI Sveriges fokusgrupp upphovsrätt.

 Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter

AIPPI Sverige har tagit del av betänkandet i SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter. AIPPI Sverige har vid sin granskning av betänkandet fokuserat på implementering av EU-direktivet och om den bidrar till syftet att verka för en harmonisering för skyddet av företagshemligheter över landsgränserna. Med den nuvarande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) har Sverige länge stått ut ett som ett positivt exempel, både inom och utanför EU, som ett av få länder med ett enhetligt och tydligt skydd för företagshemligheter. De specifika kommentarer som AIPPI Sverige har beskrivs med utgångspunkt i förslaget till ny lag (2018:0000) om företagshemligheter (nedan Nya FHL), snarare än utifrån artiklarna i EU-direktivet om skydd för företagshemligheter.

Remissvaret har utarbetats av advokat Erik Ficks, adjungerad till AIPPI Sveriges styrelse.

Remissvar på SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter