Så arbetar vi


AIPPI har bl.a. till syfte att bevaka och utveckla de immaterialrättsliga regelverken över hela världen, verka för en harmonisering mellan länderna samt påverka de lagstiftande församlingarna. I detta syfte genomförs på den årliga internationella kongressen ett arbetsprogram med 3-5 på förhand anmälda teman, s.k. studiefrågor (Study Questions). 

Före kongressen har varje nationell del av AIPPI skrivit rapporter med ställningstaganden till olika studiefrågor (q-rapporter). De nationella rapporterna sammanställs och på kongressen arbetar man på basis av sammanställningarna gruppvis fram förslag till resolutioner. Dessa ska antas i plenum efter omröstning där varje lands delegater får rösta. Resolutionerna publiceras och kan utgöra värdefull information för lagstiftare m.m. 

På kongressen anordnas också s.k. Workshops Panel Sessions, som har blivit alltmer innehållsrika och populära. Workshops Panel Sessions har uppvisat en stor bredd över det immaterialrättsliga området och har haft mycket kompetent innehåll. Ett inte obetydligt inslag i kongressen är det sociala programmet. Arrangörslandet brukar anstränga sig för att ge kongressdeltagarna inblick i arrangörslandets kultur m m. Samtidigt ges också goda möjligheter att få träffa kollegor, inte minst då advokatbyråer och patentbyråer brukar bjuda in till kvällsaktiviteter.

För en schematisk bild av AIPPI:s verksamhetsår, klicka här.