Arbeta med AIPPI Study Questions 2018

AIPPI:s arbetsprogram inför Kongressen 2018 som hålls i Cancun, Mexico den 23–26 september är nu klart. Arbetet är uppdelat på fyra frågor och avser nedanstående ämnen:

  • Conflicting applications

  • Registrability of 3D trademarks

  • Partial designs

  • Joint liability of IP infringement

Arbetet ska utmynna i rapporter från Sverige om hur svensk lagstiftning och praxis ser ut, samt hur svenska AIPPI-gruppen anser att lagstiftarna i världen borde harmonisera rätten på respektive område. De nationella rapporterna utgör sedan underlag för resolutioner som kommer att diskuteras vid mötet i Cancun.

CANCUN-logo-inline.png


Anmäl ditt intresse att delta i en arbetsgrupp, vara rapportör eller medrapportör senast den 5 februari till klubbmästare Annie Kabala på annie.kabala@lindahl.se

Du behöver inte vara AIPPI-medlem för att vara med i grupparbetet, men däremot om du vill vara rapportör eller medrapportör. Rapportören och medrapportören företräder den svenska gruppen i frågans arbetsgrupp (Working Committee Meeting) i Cancun.

AIPPI-gruppens önskan är att uppnå rapportgrupper med representation från alla delar av branschen (industrin, ombudskåren, akademien, myndigheter etc). På det sättet får rapporten den bredd som krävs för att den ska tjäna som ett bra underlag till en framtida resolution, nätverket inom gruppen blir starkt och arbetsbördan för respektive deltagare blir rimlig. Grupparbetet erbjuder samtidigt personlig kunskapsutveckling för gruppdeltagarna eftersom rapportgruppernas sammansättning ger tillfälle till ingående diskussioner på gruppens tema med företrädare för olika delar av den svenska IP-professionen. 

Om du har en kollega eller bekant som kan vara intresserad av dessa frågor – men som inte är medlem i AIPPI och därför inte får detta utskick – är du välkommen att vidarebefordra inbjudan!