Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt

AIPPI Sverige har tagit del av promemorian med utkast till lagrådsremiss avseende förstärkt följerätt, och föreningen önskar framföra följande. Sammanfattning AIPPI Sverige har ingen erinran mot förslaget i lagrådsremissen.

Remissvaret har utarbetats av jur. kand. Johan Gerhardsson, gruppledare för AIPPI Sveriges fokusgrupp upphovsrätt.

 Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Förstärkt följerätt